TIO 2

Broj pitanja u igri: 
10
Predmet: 
Razred: 
Vreme za igru: 
300 sek.
Plan i program: 
Električna struja je usmereno kretanje
elektrona
protona
atoma
neutrona
Merni instrument kojim se meri napon naziva se :
voltmetar
ampermetar
vatmetar
ommetar
Prezime kog naučnika je naziv jedinice za jačinu električne struje?
Andre Amper
Alesandro Volta
Nikola Tesla
Isak Njutn
Prekidačem se isključuje/uključuje strujno kolo pod :
naponom
pritiskom
težinom
gustinom
1 MB = ...
1024 KB
1024 GB
1024 BAJTA
8 BITA
Uređaj kod frižidera i klima uređaja , u kojem rashladno sredstvo prelazi iz tečnog u gasovito stanje zove se :
isparivač
kompresor
kondenzator
termostat
Slot na matičnoj ploči računara je :
priključak za operativnu memoriju,grafičku kartu i dr.
utičnica z mikroprocesor
priključak za ulazne i izlazne uređaje
priključak za napajanje
U aktivne elektronske elemente spadaju :
tranzistori
kondenzatori
otpornici
zavojnice
Memorija u koju se upisuju i čitaju podaci i čiji se sadržaj gubi pri isključenju računara je :
RAM (Random Aces Memory)
ROM (Read Only Memory )
KEŠ ( Casche)
BIOS ( Basic Input Output System )
Prijemnik za GPS ( Global Positioning System) u svakom trenutku prima signal od :
četiri satelita
jednog satelita
osam satelita
dva satelita