Metali, oksidi metala i hidroksidi

Broj pitanja u igri: 
16
Predmet: 
Razred: 
Vreme za igru: 
420 sek.
Plan i program: 
Magnezijum, element II grupe PSE, svrstavamo u:
zemnoalkalne metale
alkalne metale
prelazne metale
ostale metale
Koja od navedenih osobina nije osobina većine metala?
niska tačka topljenja
električna provodljivost
toplotna provodljivost
kovnost
Koji od navedenih metala je toliko mek da se može seći nožem?
natrijum
aluminijum
bakar
gvožđe
Koji metal je najzastupljeniji u zemljinoj kori?
aluminijum
gvožđe
bakar
kalcijum
Koji od navedenih metala se u prirodi može naći u elementarnom stanju?
zlato
aluminijum
natrijum
kalcijum
Koji od navedenih metala je najreaktivniji?
kalijum
bakar
gvožđe
kalcijum
Kosti, nokti i oklopi životinja sadrže jedinjenja...
kalcijuma
gvožđa
aluminijuma
bakra
Koliko valentnih elektrona imaju alkalni metali?
jedan
dva
tri
četiri
Krečnjak, kreda i mermer su jedinjenja
kalcijuma
kalijuma
natrijuma
aluminijuma
Kalcijum-oksid je poznatiji u svakodnevnom životu kao...
negašeni kreč
gašeni kreč
krečnjak
kreda
Šta se dobija u reakcijama oksida metala i vode?
hidroksidi
kiseline
soli
oksidi nemetala
Vodeni rastvori baza (hidroksida) boje lakmus papir u...
plavo
crveno
narandžasto
ružičasto
Koji od navedenih metala ima najmanju gustinu?
aluminijum
gvožđe
bakar
živa
Kako se zove legura gvožđa i ugljenika?
čelik
bronza
silumin
mesing
Kuhinjska so je po hemijskom sastavu?
natrijum-hlorid
natrijum-sulfat
bakar-sulfat
kalijum-hlorid
Koja od navedenih hemijski reakcija redstavlja reakciju elementarnog gvožđa i bakar(II)-sulfata?
Cu + FeSO4 --> Fe + CuSO4
Ba + FeSO4 --> Fe + BaSO4
Cu + MgSO4 --> Mg + CuSO4
Be + FeSO4 --> Be + CuSO4