Laboratorija. Materija. Fizička i hemijska svojstva.

Broj pitanja u igri: 
17
Predmet: 
Razred: 
Vreme za igru: 
900 sek.
Plan i program: 
U kojoj od navedenih hemijskih posuda ne možemo da odmeravamo zapreminu tečnosti?
Reagens boca
PIpeta
Menzura
Hemijska čaša
Koja od navedenih posuda može najpreciznije da meri zapreminu tečnosti?
Pipeta
Menzura
Hemijska čaša
Erlenmajer
U kojoj od navedenih posuda ne radimo hemijske eksperimente?
Reagens boca
Erlenmajer
Epruveta
Hemijska čaša
Koliko puta najviše smemo da probamo ukus neke supstance u hemijskoj laboratoriji?
Nijednom
Jednom
Dva puta
Tri puta
U kojoj od navedenih posuda čuvamo supstance?
Reagens boca
Menzura
Erlenmajer
Pipeta
Da li je moguće uništiti ili stvoriti materiju?
Nije moguće ni jedno ni drugo
Moguće je samo stvoriti je
Moguće je samo uništiti je
Moguće je i jedno i drugo
Koja od navedenih supstanci je smeša?
Morska voda
Bakar
Gvožđe
Kuhinjska so
Koja od navedenih supstanci je čista supstanca?
Destilovana voda
Vazduh
Demineralizovana voda
Čaj od kamilice
Šta od navedenog ne spada u fizička svojstva supstance
Zapaljivost
Agregatno stanje
Boja
Rastvorljivost u alkoholu
Šta od navedenog nije supstanca?
Gravitaciono polje
Vazduh
Destilovana voda
Supstanca od koje je napravljen magnet
Osobina leda da se topi na temperaturama iznad nule je:
fizičko svojstvo
hemijsko svojstvo
i fizičko i hemijsko svojstvo
ništa od navedenog
Supstanca koja je u gasovitom agregatnom stanju na sobnoj temperaturi ima
fizička i hemijska svojstva
samo fizička svojstva
samo hemijska svojstva
nema ništa od navedenog
Koja od navedenih promena nakon mešanja dve čiste supstance može da ukaže na pojavu treće supstance koje ranije nije bilo?
Sve navedeno
Samo pojava mehurića
Samo pojava taloga
Samo promena boje
Treba da napravimo posudu za čuvanje sumporne kiseline. Koje od navedenih svojstava, nam nije bitno kada budemo birali supstancu od koje ćemo posudu napraviti?
Ne reaguje sa sumpornom kiselinom
Topi se na 1200 stepeni celzijusa
Ne rastvara se u vodi
Reaguje sa kaustičnom sodom
Koja osobina sladoleda od čokolade je njegovo hemijsko svojstvo?
Može da se ukiseli
Topi se na temperaturama iznad 0
Smeđe je boje
Ne rastvara se dobro u vodi
Koliko vode ćete odmeriti menzurom ako vam treba 100g vode na 4 stepena celzijusa
100 ml
200 ml
300 ml
400 ml
Najpreciznije bi bilo reći da se hemija bavi proučavanjem:
Supstance
Materije
Živog sveta
Neživog sveta